Jak rozliczyć się z otrzymanych dochodów z tytułu praw własności intelektualnej

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z tytułu praw autorskich można rozliczyć na różne sposoby i zależy to od sposobu wykonywania działalności.

W inny sposób będzie opodatkowany dochód z pracy i inaczej dochód z działalności gospodarczej.

Twórca, korzystający z praw autorskich oraz prowadzący działalność gospodarczą.

Artysta, który jest zarazem przedsiębiorcą, wykonuje działalność w sposób stały i systematyczny w celu zarobkowym. w ten sposób pozyskane dochody pochodzą z własnej działalności gospodarczej.

Podmiot ten może wybrać w jaki sposób chce się rozliczyć z fiskusem, albo po przez podatek liniowy(19%), podatek zryczałtowany lub według podstawowych zasad(18% lub 32%).

Osiąganie przychodów z tytułu praw majątkowych

Takie otrzymane przychody powinno się uwzględniać w zeznaniu podatkowym za określony rok jako – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy (PIT).

W tym przypadku podatnik może skorzystać z 50% stawki kosztów, ale kwota nie może przekroczyć 50% kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł(limit – 42 764 zł).

50% koszty odlicza się od kwoty pomniejszonej o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Za przychód z praw autorskich uważa się przychody z praw autorskich, praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, odpłatnego zbycia praw itd.

Od początku 2018 r. została wprowadzona regulacja, która spowodowała, że zmniejszyła się liczba podmiotów uznawanych za twórców oraz sprecyzował katalog działalności, które mogą zastosować 50% stawkę kosztów.

Koszty te zostały ograniczone do przychodów uzyskanych z tytułu działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz,
    architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych(grafika komputerowa), muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo – rozwojowej oraz naukowo – dydaktycznej – działalność naukową i działalność dydaktyczną;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku , montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej;
  • inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych, teatru, twórczości i produkcji audialnej, produkcji audiowizualnej, działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i wydawniczej, działalności konserwatorskiej oraz opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia.

Twórca, korzystający z praw autorskich i osiąga dochody z działalności  wykonywanej osobiście.

Autor wykonuje dzieło na zamówienie – art. 13 pkt 8 ustawy o PIT(przychody z praw majątkowych), czy przenosi prawa majątkowe, udziela licencji na korzystanie z dzieła uprzednio stworzonego – art. 13 pkt 2 ustawy o PIT(działalność wykonywana osobiście – nie wymaga zarejestrowania w urzędzie skarbowym).

Twórca, korzystający z praw autorskich na podstawie umowy o pracę.

Autor musi udowodnić, że praca ma charakter twórczy ale wykonywana jest na podstawie umowy. Dochody takie są rozliczane w skali podstawowej i zaliczki na podatek pobiera pracodawca.

W umowie o pracę może znajdować się czy pracownik będzie wykonywał czynności chronione prawem autorskim czy zostanie pozbawiony tych praw.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments