Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Wcześniej zostały już opisane regulacje prawne, do których musi stosować sie osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przybliżone zostaną teraz warunki odliczenia od kwoty dochodu wydatków poniesionych na samochód osobowy dla celów związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej.

Uprawnieni

Korzystać z danego uprawnienia mogą osoby, które legitymują się I lub II grupą inwalidzką oraz opiekunowie danych osób. Oczywiste jest, że uprawnieni do tego podatnicy muszą być prawnymi właścicielami samochodu, na którego zostały poniesione wydatki. Kwota, którą odliczyć można w związku z daną ulgą nie może przekraczać 2800 zł.

Nie skorzystamy z ulgi, jeśli…

Osoby niepełnosprawne, które uprawnione są do odliczenia kosztów za samochód muszą spełniać jeszcze kilka warunków, aby tą ulgę wykorzystać. Ważne jest, aby w ciągu danego roku podatkowego nieprzerwanie korzystać z rehabilitacji. Istotne jest także odpowiednie udokumentowanie tych czynności. Podstawą do korzystania z danej ulgi są właśnie odpowiednie dokumenty, które dotyczą miedzy innymi stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, lub faktury potwierdzające poniesione koszty.

Ulga na dzieci pełnoletnie

O tym, że ulga na dzieci została nieco zmodyfikowana było już wspomniane. Warto również jednak wiedzieć jak ulgi w podatku PIT odnoszą się do dzieci pełnoletnich.

Pamiętając o limitach

Warto w tej sytuacji pamiętać o tym, że ulgę tą stosować mogą jedynie podatnicy o określonych dochodach, opłacający podatki na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Z tego jednoznacznie wynika, że prawa do danej ulgi nie posiadają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Dana ulga dotyczy tylko i wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pełnoletnie dziecko a ulga

Podatnik może odliczać ulgę za pełnoletnie dziecko, lecz prawo mówi o tym w dwóch przypadkach. Po pierwsze- podatnik sprawuje opiekę nad dzieckiem uczącym się. Obowiązuje to tylko i wyłącznie do osiągnięcia przez dziecko 25 roku życia. Drugi to taki, kiedy dziecko przyjmuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Nie jest on ograniczony wiekiem dziecka. Jego przyznanie określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. W każdym przypadku należy jednak pamiętać o odpowiednich dokumentach, dzięki którym możliwe będzie przyznanie ulgi, na przykład zaświadczenie o nauce lub legitymacja rencisty.

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem jest możliwe, ale należy sprawdzić czy spowoduje to zapłacenie niższego podatku, niż przy osobnym rozliczeniu. Ogólnie polega to na tym, że dochody małżonków dodaje się do siebie, a potem dzieli na pół. Do tego ustala się podatek (zazwyczaj jest to 18%), po czym mnoży się go przez dwa. W ten sposób wypełnione dokumenty można złożyć w urzędzie skarbowym.

Kiedy to się opłaca?

Wspólne rozliczanie się jest korzystne w sytuacji, kiedy dochody jednego małżonka znajdują się w innej skali podatkowej niż drugiego. Dzięki temu można obniżyć podatek, ponieważ po podzieleniu dochodów żaden z małżonków nie znajdzie się w drugim progu podatkowym. Ważne jest, żeby zarobki jednego i drugiego małżonka były opodatkowane według skali podatkowej.

Kto może się wspólnie rozliczać?

Wspólnego rozliczenia dokonać mogą małżonkowie, którzy są obywatelami Polski. Ponadto muszą posiadać wspólnotę majątkową przez cały rok, za który wypełnia się PIT-y. Trzecią zasadą jest złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie. Należy zaznaczyć to na dokumencie PIT, który składało się rok wcześniej. Jeśli małżonkowie spełniają te trzy warunki, mogą dokonać wspólnego rozliczenia PIT-ów.

Pit 11 – co z nim zrobić?

Co roku każdy pracodawca ma obowiązek przesłania pracownikom dokumentu PIT11. Termin jego dostarczenia mija zawsze pod koniec lutego. PIT11 pracodawca wysyła w dwóch egzemplarzach- jeden dla pracownika, a drugi do urzędu skarbowego. Jest to dokument, który zawiera wszelkie informacje na temat dochodów podatnika za poprzedni rok. Dzięki PIT11 podatnik może rozliczyć się z urzędem skarbowym, co jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej dochód. Warto wiedzieć, że niedostarczenie tego dokumentu przez pracodawcę lub zleceniodawcę nie zwalnia z rozliczenia się z podatku. W takim przypadku to podatnik musi dowiedzieć się, dlaczego dokumentu nie otrzymał oraz podjąć odpowiednie kroki, aby go uzyskać.

Jak się rozliczyć?

Każda osoba posiadająca jakieś dochody musi rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia każdego roku. Dokument, który należy dostarczyć, to PIT37. Jeśli ktoś nie wie, jak wypełnić go w sposób prawidłowy, można ściągnąć program do rozliczania podatku. Wyjaśnione jest tak krok po kroku, jak wypełnić tabelkę i gdzie dane sumy znaleźć na PIT-ach 11. Całą resztę wykonuje za podatnika program. Warto sprawdzi kilkakrotnie, czy dokument jest wypełniony w sposób prawidłowy. Wykonywanie korekt PIT-ów jest czynnością dość skomplikowaną, dlatego warto tego uniknąć.

Inny sposób

Obecnie możliwe jest rozliczanie PIT-ów drogą elektroniczną. Umożliwia to strona internetowa www.e-deklaracje.mf.gov.pl. Jest to bardzo wygodny, prosty i szybki sposób. Najważniejsze, żeby pamiętać o dotrzymywaniu terminów. Nierozliczenie się w podanym czasie może nieść ze sobą karę grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karę pozbawienia wolności.

Jaki PIT za umowę o pracę i dzieło?

Niezależnie od tego, czy osoba pracuje na umowę zlecenie, umowę o prace lub umowę o dzieło, powinna otrzymać PIT11. Zasady w każdym z wymienionych przypadków są takie same. Pracodawca lub zleceniodawca musi do końca lutego dostarczyć PIT11 pracownikowi. Może to zrobić osobiście, albo wysłać na adres zameldowania pracownika.

Jaki PIT wypełnić?

Po otrzymaniu dokumentu PIT11 od pracodawcy, niezależnie od stosunku pracy jaki się wykonywało, należy rozliczyć PIT37. Jest to dokument, który dotyczy przychodów rozliczanych przez płatników. Czyli jeśli ktoś rozlicza się z urzędem skarbowym za pośrednictwem płatnika (pracodawca, zleceniodawca), zawsze wypełniać będzie PIT37. Najprostszą metodą jest skorzystanie z programów rozliczających PIT-y, które dostępne są na stronach internetowych. Jest to dobre wyjście dla osób rozpoczynających swoją przygodę w tej dziedzinie, jak i również dla bardziej zaawansowanych podatników.

Dobrze rozliczony PIT a zwrot podatku

Rozliczenie się z PIT-ów kończy się zazwyczaj niedopłatą albo zwrotem podatku. Rzadko też zdarza się, że podatnik „wychodzi na zero”. W jaki sposób więc rozliczyć PIT tak, aby otrzymać zwrot? Odpowiedź jest prosta- prawidłowy. Nie można też zapomnieć o ulgach podatkowych. Warto więc już dużo wcześniej zastanowić się, które z nich można zastosować. Jeśli podatnikowi przysługuje zwrot, a dokument zostanie w prawidłowy sposób wypełniony, nie powinno być problemów z otrzymaniem pieniędzy.

Zwrot z urzędu

Jeśli ktoś otrzymał zwrot podatku powinien wiedzieć, że zostanie on mu wypłacony tylko w momencie, jeśli jest wyższy niż 8,80 zł. Kwota niższa zaliczana zostaje na poczet bieżących lub zaległych podatków. Podatnik swój zwrot może otrzymać przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania. Warto wiedzieć, że w drugim przypadku pobierana jest kwota za przekaz od danej sumy. Jeśli podatnik ma jakiekolwiek długi w urzędzie skarbowym, zwrot nie zostanie wypłacony aż do czasu ich uregulowania.

Niedopłata

Bardzo często zdarza się, że podatnik ma niedopłatę do podatku. Kwotę tą należy uregulować przez wpłatę na rachunek urzędu skarbowego. Dla osób rozliczających się z PIT28 nieprzekraczalnym terminem jest 31.01.2013 r. Dla reszty podatników jest to 02.05.2013 r. Oczywiście terminy te są nieprzekraczalne. Niewywiązanie się z nich grozi grzywną ze strony urzędu skarbowego.

Przekazanie podatku na OPP

Każda osoba fizyczna rozliczające się z podatku ma możliwość przekazania jego 1% na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego. Jest to bardzo ważne, ponieważ nic nie kosztuje, a wiele osób o tym nie pamięta lub nie stosuje tej możliwości. Listę organizacji, którym można pomóc, znajdzie się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak wybrać OPP?

Przekazanie 1% na organizację odbywa się na końcu rozliczenia PIT-ów. Należy wiedzieć jaki podatek się zapłaci i obliczyć z niego ten 1%, po czym wpisać w odpowiednią rubrykę nazwę OPP i jej numer KRS. Dodatkowo przy rozliczaniu można wpisać także konkretny cel, na który organizacja ma przeznaczyć nasz 1%.

Rozliczanie programem

Wiele osób rozlicza się z podatku programem stworzonym właśnie w tym celu. Niektóre jednak z nich mają już wybrana Organizację Pożytku Publicznego i w trakcie pracy nie można tego zmienić. Jeśli więc ktoś chce przekazać swój 1% na konkretną OPP, powinien sprawdzić to zanim zacznie rozliczanie, aby nie marnować czasu na walkę z PIT-ami.

Zwrot kosztów leczenia a dochody w PIT

Zdarza się wiele precedensowych sytuacji, w której może znaleźć się podatnik. Jedną z nich jest moment, kiedy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez podatnika na lekarza badź szczepienia. Może zdarzyć się tak w sytuacji, gdy podatnik zmuszony jest zaszczepić się na przykład przez wyjazd służbowy. Ma prawo w takiej sytuacji poprosić swojego pracodawcę o zwrot kosztów poniesionych na takie szczepienie. Czy dane koszty podlegają odliczeniu od dochodu?

Brak możliwości

Minister Finansów ustosunkowuje się to takiego precedensu mając w oparciu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego jasno, że zwolnione z podatku są wszelkie świadczenia medyczne, które podlegają bezpośrednio przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy. Według Kodeksu Pracy ( art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) pracodawca rzeczywiście ponosi koszty lekarskie, które pracownik zmuszony był ponieść na rzecz wykonywanej czynności słuzbowych. Jednak w tym przypadku nie podlegają one odliczeniu, jeśli nie są bezpośrednio związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmiany w podatku dla twórców i wynalazców

Do tej pory twórcom i wynalazcom od uzyskanych dochodów przysługiwało zryczałtowane 50% kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Mowa tu o dochodach związanych z prawami autorskimi, pokrewnymi lub patentowymi albo na zbyciu, udzieleniu licencji.

Co zmieni się w 2013 roku?

Od 2013 roku koszty te będą silnie związane ze skalą podatkową. Nie mogą one mianowicie przekroczyć połowy jej niższego progu. To klasyfikuje je w kwocie 42,76 zł. Jednak jeśli koszty są dużo wyższe nadal będzie można je uwzględniać. Muszą one być tylko odpowiednio udokumentowane. Ujmuje się je wtedy do kosztów faktycznie poniesionych.

Podsumowując, od 2013 roku koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć limitu pierwszego progu skali podatkowej. Należy jednak pamiętać, że 50% zryczałtowane koszty są wynikiem obliczenia przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe w danym miesiącu. Oczywiście wszystkie zmiany będą liczyć się do kosztów uzyskanych w 2013 roku.

Ulga uczniowska (na zasadzie praw nabytych)

W czasie rozliczania się z podatku PIT warto wspomnieć o uldze uczniowskiej, która udzielana jest tylko na zasadzie praw nabytych. Została ona zlikwidowana w roku 2004, lecz niektórzy podatnicy mogli korzystać z niej nadal, pod warunkiem nabycia praw przed 2003 rokiem.

Wymagane czynniki

By móc korzystać z ulgi uczniowskiej należało zawrzeć umowę ze szkołą. Niezbędne było także, aby uczniowie rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2003/2004. Aby ją uzyskać podatnik musi złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie skarbowym. Powinien on zawierać dane osobowe ucznia, informacje dotyczące szkoły oraz datę rozpoczęcia i zakończenia praktyk ucznia u podatnika. Oczywiście do danego wniosku należy także dołączyć potwierdzenie podpisania odpowiedniej umowy ze szkołą.

Limity

Także w uldze uczniowskiej podatnika ograniczają limity. Jest to 4896,18 zł w momencie kiedy czas szkolenia do 24 miesięcy oraz 8160,31 zł jeśli czas szkolenia wynosi ponad 24 miesiące. Podatnik może odliczyć te kwoty, jeśli przysługuje mu ta ulga na zasadzie praw nabytych a dokładną kwotę określają odrębne przepisy.