Ulga podatkowa na dziecko w szkole oficerskiej

Niektórzy rodzice, których dziecko uczy się w szkole oficerskiej mogą nie zdawać sobie sprawy, że nie przysługuje im ulga prorodzinna. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Główny powód

Rozpoczynając naukę w szkole oficerskiej zawiera się umowę w sprawie pobierania nauki. Zgodnie z nią to szkoła pokrywa wszelkie koszty kształcenia. Mowa tu o zakwaterowaniu,  wyżywieniu ucznia, umundurowaniu oraz zapewnieniu niezbędnego uposażenia stosownego do roku nauki. W tym przypadku uczelnia działa zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Ulga prorodzinna

Aby móc stosować ulgę prorodzinną podatnik musi być prawnym opiekunem dziecka i sprawować nad nim opiekę. Jeśli dziecko to ukończyło osiemnasty rok życia musi uczyć się w placówce oświatowej. Ponadto, jeśli dziecko danego podatnika osiąga jakiś dochód (na przykład z renty rodzinnej lub z umowy o pracę) nie może on przekroczyć kwoty zgodnej z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami, dziecko uczące się w szkole oficerskiej, nie jest objęte ulgą prorodzinną.

Ulga podatkowa a zmiana rezydenci podatnika

Ulga odsetkowa przysługuje podatnikom, którzy do 2006 roku zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Została zniesiona w 2007 roku, jednak podatnicy, którzy wzięli kredyt szybciej, mogą z niej korzystać do 2027 roku. Oczywiście była ona związana z limitami kredytu, od którego odliczyć można było ulgę.

Wyjazd za granicę kraju

W jaki sposób ma się jednak zachować podatnik, który w trakcie spłacania kredytu wyjedzie poza granice kraju, a rzeczone mieszkanie lub dom zostanie wynajęte osobom trzecim? Czy nadal przysługuje mu ulga odsetkowa?

Prawa nabyte

Warto wiedzieć, że od 2007 roku ulga ta funkcjonuje na zasadzie praw nabytych o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to mniej więcej to tyle, co opisane było w akapicie pierwszym. Warto jednak dodać, że podatnik ten musi podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prawo nie działa wstecz, dlatego jeśli w momencie udzielania kredytu podatnik ten obowiązek spełniał, może nadal korzystać z danej ulgi, nawet jeśli wyjedzie poza granice kraju.

Ulga podatkowa a darowizny na rzecz pożytku publicznego

Jak większość darowizn, kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) można odliczyć od rocznego rozliczenia podatkowego. Warto pamiętać, że limit odliczenia wynosi 6% naszego dochodu. Organizacja, której przekazujemy darowiznę nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego, jak to jest na przykład w przypadku przekazania 1% podatku. Musi ona realizować jedynie cele takiej organizacji. Odliczeniu nie podlegają kwoty przekazane na rzecz partii politycznych i fundacji założonych przez te partie.

Co odliczymy

Rozliczając się z podatku PIT możemy odliczyć darowizny przekazane na cele zgodne z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Organizacje, które zaliczają się do danej ulgi znaleźć można w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Limity

Ulga ta stanowić może nie więcej niż 6% naszego dochodu za rok, za który dokonuje się rozliczenia. Warto wiedzieć, że przy stosowaniu ulgi na rzecz innych darowizn (na przykład honorowe krwiodawstwo, darowizny na rzecz kościelną) łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekraczać danych 6%.

Ulga na dziecko dla rodziców po rozwodzie

Wielu rodziców po rozwodzie zastanawia się w jaki sposób mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Oczywiście jest to możliwe tylko w momencie, kiedy obydwoje sprawują opiekę nad dzieckiem. Niestety, żadne regulacje prawne nie mają do takiej sytuacji odniesienia. Jak więc powinni zachować się rodzice po rozwodzie?

Trzeba się porozumieć

Według Krajowej Inspekcji Podatkowej najważniejsza jest zasada, aby rodzice porozumieli się między sobą w taki sposób, by nie odliczyć w sumie więcej niż 1112,04 zł. Zgodnie z art. 22f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga ta przysługuje obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska może zostać ograniczona przez orzeczenie sądowe. Jeśli sąd powierzy prawa do opieki jednemu z rodziców, drugiemu nadal przysługuje władza rodzicielska, nawet jeśli została ograniczona tylko do decydowania w najważniejszych sprawach związanych z dzieckiem. Wynika z tego jasno, że również w tym przypadku ulga ta przysługuje obojgu rodzicom.

Ulga dla honorowego krwiodawcy

W zeznaniu PIT można skorzystać z ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców. Jeśli ktoś regularnie oddaje krew, powinien znać dokładne zasady dotyczące danego odliczenia. Od podatku odlicza się równowartość ekwiwalentu pieniężnego za oddaną przez podatnika krew, jednak nie może ona przekraczać 6% dochodu.

Ogólne zasady

Za honorowego krwiodawcę uznaje się osobę, która oddała krew, lub jej składniki (na przykład osocze) i została zarejestrowana w jednostce organizacji publicznej służby krwi. Podatnik przy rozliczeniu musi pamiętać o prawidłowym wypełnieniu dokumentu PIT/0 oraz o dołączeniu go do zeznania podatkowego. Podaje się w nim na przykład adres i nazwę jednostki, w której oddaje się krew.

Limity

Kwotę odliczenia oblicza się mnożąc ilość oddanej krwi przez kwotę ekwiwalentu. Obecnie wynosi ona 130 zł za oddany litr krwi i ustalona przez Ministra Zdrowia. Oczywiście osoby, które oddają tylko osocze, lub inne składniki krwi, obliczają ulgę w ten sam sposób. Jeśli osoba otrzyma wynagrodzenie finansowe za oddaną krew, nie może odliczyć tego od podatku, ponieważ w tym momencie nie ma mowy o homarowym krwiodawstwie.

Ulga abolicyjna

Ulgę tę wprowadzono 25 lipca 2008 roku. Zwana jest potocznie „ustawą abolicyjną” i mówi o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza granicami RP. Ustawa ta zagwarantowała między innymi możliwość rozliczania się z podatku za dochód otrzymany za pracę poza granicami kraju. Jej głównym celem było ujednolicenie zasad rozliczania się z podatku osób, które otrzymują dochód z zagranicy. Zasady, które wprowadziła stały się korzystne dla podatnika.

Kogo dotyczy ulga

Ulga abolicyjna dotyczy dochodów uzyskanych począwszy od 2008 roku i w latach następnych. Przysługuje ona podatnikom, którzy osiągnęli dochody zgodnie z art. 27g ustawy o PIT. Mowa tu o dochodach wynikających z umowy o pracę lub ze stosunków pokrewnych. Zalicza się także dochody z praw autorskich i patentowych. Warto także wiedzieć, że w tym przypadku nie ma znaczenia fakt podpisania (bądź nie) z danym państwem przez Polskę umowy o podwójnym opodatkowaniu.

Kogo nie dotyczy

Warto wiedzieć, że ulga ta nie dotyczy dochodów osiągniętych w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe). Listę danych państw znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

Świadczenia częściowo finansowane z ZFŚS a zwolnienie z PIT

Pracownikowi przysługuje zwrot do 50 zł, 100 zł lub 150 zł za uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych lub uczęszczanie na siłownie, w momencie ukazania odpowiedniego karnetu lub biletu. Kwoty te zależne są od dochodów danego pracownika. Czy taki częściowy zwrot podlega odliczeniu od podatku PIT?

Podlegające zwolnieniu

Zwolnieniu od podatku PIT podlegają wszelkie świadczenia pieniężne takie jak wypłata, otrzymanie premie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie nagrody pieniężne. Jest to zgodne z art.12 ustawy o PIT. Zgodnie z tą ustawą w skład danych świadczeń będą także zaliczać się te, częściowo finansowane przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Granice kwotowe

Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu od podatku dochodowego podlega tylko część otrzymanych przez pracownika świadczeń pieniężnych. Kwota sfinansowana w całości przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub fundusz związków zawodowych nie może przekraczać 380 zł w jednym roku podatkowym.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne a odliczenia PIT

Chcąc być w pełni świadomym płatnikiem i jasno rozliczać się z podatku PIT warto znać odpowiedzi na nawet bardzo precedensowe sprawy. Jednym z takich przypadków może być fakt składki na ubezpieczenie zdrowotne a odliczenia od podatku. Zgodnie z ustawą o podatku dla osób fizycznych podatek ulega obniżeniu o kwotę przekazaną na ubezpieczenie zdrowotne. Muszą być to składki za dany rok rozliczeniowy oraz muszą być zgodne z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozliczenie za granicą

Pierwszą anomalią jest rozliczanie się z przychodów uzyskanych za granicą. Nie wszyscy podatnicy wiedzą, jak to odnosi się do składek zdrowotnych. Eksperci Krajowej Informacji Podatkowej mówią jasno- w tym wypadku najważniejsze są ustawy danego kraju. Nie dotyczy to oczywiście dochodów, które zwolnione są z podatku oraz takich, które zostały już odliczone.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Warto wiedzieć także jak wygląda sytuacja, kiedy podatnik płaci składki do KRUS-u. Jest to składka zgodna z przepisami o świadczeniach zdrowotnych, dlatego także o tą kwotę podatek ulega obniżeniu. Pamiętać należy jedynie, że kwota ta nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru danej składki.

Pracownik na delegacji

Pracownikowi podczas krajowych i zagranicznych podróży przysługuje dieta związana z delegacją. Może być to wypłacanie kwoty ustalonej na przykład w regulaminie albo zwrot kosztów po okazaniu faktur, które zatrudniony przywiózł z delegacji. Może w tym momencie nasunąć się pytanie, który z przypadków (zwracanie kosztów, czy nadpłacanie diety) podlega opodatkowaniu.

Zwroty tylko w jednym wypadku

Według ustawy o PIT-ach wolne od podatku są tylko i wyłącznie diety przyznawane pracownikom za odbyte delegacje, które regulowane są przez osobne regulaminy i ustawy. Wynika z tego, że jeśli pracodawca nie ureguluje tego, a dieta będzie wypłacana na podstawie faktur przywiezionych przez pracownika, będzie to podlegało opodatkowaniu.

Limity

Dodatkowo należy wiedzieć, że wszystkie diety dla pracowników na delegacjach mają swoje limity. Regulują je przepisy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku podróży krajowych jak i zagranicznych. Przykładowo- dieta krajowa dla pracownika na pokrycie kosztów podróży wynosi 23 zł. Wyjątkiem mogą byś delegacje, o których decydują inne ustawy.

Podwójna ulga internetowa dla małżonków

W jaki sposób z ulgi internetowej przy rocznych rozliczeniach PIT korzystać mogą małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej? Sytuację tą wyjaśnić można dzięki orzeczeniom sadu administracyjnego.

Bez limitów

Zdaniem sądu administracyjnego każdy z małżonków będących we wspólnocie majątkowej ma prawo do skorzystania z ulgi na internet. Każdy z nich może odliczyć daną kwotę w całości. Ważnym warunkiem jest to, aby faktury pokrywane były ze wspólnych środków małżonków. Oczywiście przepisy mające odniesienie do odliczenia danej ulgi, muszą także zostać zachowane. Pierwszym ważnym aspektem jest udokumentowanie płatności. Po drugie- z sieci internetowej podatnik powinien korzystać w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania.

Faktury imienne

Sąd administracyjny wyjaśnia także sytuacje w której faktury za korzystanie z internetu wystawiane są tylko na jednego z małżonków. Według niego nie ma znaczenia na kogo dane dokumenty są wystawione. Niestety w tym przypadku urząd skarbowy twierdzi inaczej i żąda personaliów obojga małżonków na fakturach za internet.