Zmiany w ulgach podatkowych

Warto poznać dwie najważniejsze zmiany dotyczące ulg podatkowych, zamian zacznie się rozliczać za rok 2012.

Koniec z ulgą na Internet

Najważniejszą zmianą na rok 2013 jest wycofanie ulgi na Internet. Skorzystało z niej około 4,1 mln podatników, co kosztowało budżet 400 mln złotych. Z tego względu nie będzie można skorzystać z tej ulgi w momencie rozliczania się za rok 2013. Za ten ostatni rok mogą rozliczyć się z niej osoby, które w latach 2005-2011 nie dokonywali rozliczeń z tego tytułu. Podatnik, który pierwszy raz rozliczył się w 2012 roku, może odliczyć Internet od podatku jeszcze raz.

Ulga na dzieci

Zmiany też dokonano w ulgach na dzieci. Nie zależy już ona od ilości posiadanych dzieci, ale także od rodziców. W momencie, gdy para posiada jednego potomka, a ich roczny dochód jest wyższy niż 112 tysięcy złotych, nie są do danej ulgi uprawnieni. Żadnych zmian nie wprowadzono w sytuacji, gdy rodzina posiada dwoje dzieci. Pozytywną zmianą jest fakt, że ulga na trzecie dziecko będzie o 50% wyższa.  Na czwartego i każdego następnego potomka ulga wzrasta o 100%.

Wyższe podatki osobiste

Średnia stawka najwyższego podatku osobistego od osób fizycznych, czyli PIT, wzrosła w 2012 roku o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najniższe podatki płaci się na Bliskim Wschodzie oraz w Europie Wschodniej. Najwyższe podatki są za to w Europie Zachodniej. Następna jest Afryka Zachodnia, Australia, Nowa Zelandia oraz Europa Północna.

Wzrost podatków

Badania KPMG „Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012” jest wynikiem analizy dochodów oraz stawek na ubezpieczenie społeczne w 114 krajach. Po raz pierwszy od 10 lat w danych badaniach odnotowano wzrost podatków.

Podatki w Polsce

W Polsce obowiązują jedne z najwyższych stawek w danym regionie. Znajduje się ona na 70 miejscu z 114 państw, które zostały poddane padaniom na temat efektywnej stopy podatkowej. Podobnie jest jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne. Efektywna stopa obciążenia wynagrodzenia wynoszącego 100 tys. dolarów brutto rocznie pozycjonuje Polskę na 44 miejscu. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne odnotowały tylko Ukraina i Bułgaria.

Ulga na cele rehabilitacyjne

Ulga rehabilitacyjna dotyczy kosztów poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz tych związanych z ułatwieniem funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ubiegać się o nią mogą same osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy takimi osobami się opiekują.

Główne koszty, które można odliczyć

Osoba niepełnosprawna może odliczyć od podatku wszystkie koszty związane z rehabilitacją, przewozem, lekami oraz niezbędną opieką medyczną. Jednak to nie są wszystkie możliwości. Warto wiedzieć, że podatek zmniejszyć można nawet kosztami poniesionymi na naukę języka migowego, wszelkie kolonie dla osób niepełnosprawnych czy zakup stosownych materiałów szkoleniowych, wynikających ze stopnia niepełnosprawności. Warto wiedzieć, że wszystkie te koszty podlegają odliczeniu tylko w przypadku jeśli nie zostały już wcześniej dofinansowane (na przykład przez Narodowy Fundusz Zdrowia), albo zwrócone podatnikowi w innej formie.

Potrzebne dokumenty

Aby móc wymienione wyżej koszty odliczyć od podatku, podatnik musi posiadać odpowiednie dokumenty. Po pierwsze jest to orzeczenie o niepełnosprawności. Warto pamiętać o tym, że jeśli ktoś nie ukończył szesnastego roku życia, dokument ten przyznawany jest przez inne ograny. Po drugie jest to dokument potwierdzający otrzymywanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Oczywiście nie można zapomnieć o dokumencie potwierdzającym tożsamość. Ważne jest także, aby zachować wszystko co świadczy o przebytych rehabilitacjach oraz kosztach na nie poniesionych.

Sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

Podatek związany ze sprzedażą lub nabyciem nieruchomości bardzo często wiąże się z wątpliwościami i kłopotami ze strony podatnika. Najważniejszą rzeczą, o której każdy powinien pamiętać jest to, że po upływie 5 lat od sprzedaży lub nabycia nieruchomości kwota ta jest wolna od podatku PIT.
Kiedy podatnik zapłaci
Podatek od niebycia nieruchomości musi zostać uregulowany w przypadku całkowitego lub częściowego nabycia nieruchomości, uzyskania prawa do mieszkania ze spółdzielni lub nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów. W każdym z tych przypadków podatnik będzie musiał zapłacić podatek jeśli nie zastosuje pięcioletniej zasady i jeśli nabycie nie następuje przez działalność gospodarczą. Natomiast dochód ani przychód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu PIT w każdym przypadku po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości.
Istotne informacje
Podatnik, który wybudował dom na działce, która podlegała jego własności nie powinien zapomnieć o jeszcze jednej istotnej sprawie. Mianowicie, w przypadku działki liczy się termin jej zakupienia a nie wybudowania domu, jeśli chodzi o pięcioletniej zasady braku podatku PIT.

Uchwalono budżet na 2013 rok

Sejm uchwalił już budżet na ten rok, który nie ma przekraczać 35,56 mld złotych. Ogólne dochody mają w przyszłym roku wynieść niecałe 300 mld, a wydatki nie mają być wyższe niż 335 mld złotych. Dochody podatkowe mają wynieść o 5,1% więcej niż w roku obecnym, czyli około 267 mld złotych. Dochody nieopodatkowane, na które składa się między innymi część  przychodów na rzecz Skarbu Państwa, grzywny i odsetki, to około 31 mld złotych.

W porównaniu do 2012 roku

Limit wydatków nowego budżetu państwa jest o 1,9% wyższy niż ten z roku 2012. Natomiast udział wydatków państwa w PKP ma spaść o 0,6 %. Według prognoz polska gospodarka ma rozwijać się w tempie 2,2% PKB, inflacja wynieść ma 2,7%, a wzrost spożycia ogólnego wyniesie 5%. Zgodnie z ustawą wzrost wynagrodzeń ma sięgnąć 1,9 proc., a bezrobocie spadnie o 0,2%.

Najważniejsze wydatki

W budżecie na 2013 rok 75 mld zaplanowano na dofinansowanie programów unijnych. Będą to inwestycje w ramach Funduszu Spójności, albo takie jak Wspólna Polityka Rolna. Posłowie przewidzieli także 3 mld złotych na przebudowę polskich dróg. Poza drogami krajowymi w budżecie znalazło się także 0,5 mld złotych dofinansowania na przebudowę dróg lokalnych. Na ochronę przyrody, gospodarkę wodną i odpadową przeznaczone zostanie około 5 mld złotych. Rząd chce także zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców. Na ten cel przeznaczonych zostanie 343 mln złotych.

Przychody z własnej strony internetowej a podatki

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy należy odprowadzać podatki od dochodów z własnej strony internetowej albo, przykładowo, bloga. Odpowiedź brzmi tak. Jednak problem pojawia się przy rozliczaniu, ponieważ w polskim prawie nie ma jasno określonych zasad na temat tego, jaki to ma być podatek.

W jaki sposób się rozliczyć

W związku z brakiem dokładnych przepisów prawnych, przyjęło się rozliczać ten dochód w skali podatkowej 18% i 32%. Dochody z własnej strony internetowej powinno się zaznaczać w opcji przychodu z innych źródeł. Jest ona dostępna w rozliczeniach PIT.

Reklama na stronie www

Sądy inaczej jednak traktują udostępnianie powierzchni reklamowej na prywatnych stronach www. Udostępnienie miejsca na witrynach internetowych do celów komercyjnych powinno być opodatkowane na takich samych zasadach jak przychód z umowy dzierżawy lub najmu. Jest to 8,5 procent ryczałtu od uzyskanej kwoty dochodu. Podany przykład zgodny jest z wyrokiem sądu WSA w Warszawie.